Det elektroniske nyhedsbrev Spi-NYT, nr. 2-2020 er udkommet

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 2-2020, er udkommet.

Læs det hér Spi-NYT – nr. 2-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret

SPIFO holdt Årsmøde den 11-6-2020

På trods af Coronakrisen havde Spifo indkaldt til et fysisk Årsmøde i Vanløse den 11/6-20, hvor jo forsamlingsforbuddet var hævet til 50 personer. Af hensyn til situationen med Covid-19 havde vi iår betinget forudgående tilmelding pr. e-mail. Det viste sig, at der blandt medlemmerne ikke var interesse for eller tid til at tilmelde sig mødet, men Spifo`s bestyrelse valgte på trods af dette at gennemføre  Årsmødet, som så kun havde deltagelse af bestyrelsen.

Nye vedtægter

På Årsmøde fremlagde bestyrelsen et forslag til nye Vedtægter for Spifo, som skulle cementere, at Spifo er en almennyttig organisation og medvirke til en øget demokratisering af foreningen.  Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget – og vil senere være tilgængeligt på Spifo`s hjemmeside.

Nyt bestyrelsesmedlem

Som følge af vedtægtsændringen er bestyrelsen ny blevet udvidet til at bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer, og Pia Steffen, der er ansat som regnskabskonsulent i SPIA, blev valgt til bestyrelsen. De 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer er gengangere, således at bestyrelsen nu—for de kommende 3 år – består af:

Denice Valentin, formand – Udpeget af SPIA

Jette Saltoft, næstformand – Valgt af Årsmødet

Annette Foltmann – Repr. for stifterne, selvsupplerende

Pia Steffen – Valgt af Årsmødet

Torben E. Jensen – Valgt af Årsmødet

Morten Kyst – Udpeget af SPIA

Referat fra SPIFOs Årsmøde den 11-6-2020 inklusiv skriftlig beretning

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Spifo-sag omtalt i dagbladet “Nordvestnyt”

Spifo`s kritik af, at Kalundborg Kommune i forbindelse med genåbningen af dagtilbuddene har forskelsbehandlet de Selvejende daginstitutioner blev den 28/4-20 i to artikler omtalt i dagbladet Nordvestnyt (en del af Sjællandske medier).

Læs artiklerne her: Nordvestnyt spifo 280420

Baggrunden var et “Åbent brev” som Spifo havde sendt til Børne- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune.

Direktør Michael Gravesen, Kalundborg Kommune, oplyser i et svar til Spifo bl.a., at Kalundborg Kommune naturligvis gerne vil samarbejde med selvejende og private institutioner – som er meget velkomne til at henvende sig til Forvaltningen. Kalundborg Kommune vil gerne være behjælpelig med, at selvejende og private institutioner kan anskaffe sig værnemidler. M.h.t. øvrige merudgifter som følge af genåbningen under Covid-19 henviser direktøren til den politiske aftale som Folketingets partier indgik den 22/4-20. Hvordan denne aftale udmøntes til institutionerne aftales senere mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Opdateret af Morten Kyst, den 29/4-20

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Status på genåbningen af daginstitutionerne

Den 24/4-20:

Der har nu i et par uger i hele daginstitutionsverdenen – og ikke mindst ude hos Jer i institutionerne – været knoklet med de mange udfordringer i forbindelse med genåbningen af dagtilbud.

Med denne informationsmail vil vi lige gøre lidt status på nogle af udfordringerne.

Forældrebetaling

Onsdag aften d. 22/4-20 lavede alle partier i Folketinget  en politisk aftale om bl.a. Forældrebetaling og Kommuners og institutioners merudgifter som følge af Covid-19. Aftalen kan læses her: 200422-Endelig-aftaletekst-foraeldrebetaling (004)

Pernille Rosenkrantz-Theil`s pressemeddelelse fra i går aftes kan læses på dette link:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200422-ny-aftale-om-foraeldrebetaling-i-dagtilbud-er-paa-plads

M.h.t. Forældrebetaling handler aftalen om kompensation til de forældre, der ikke kan tilbydes pasning til deres børn i perioden fra d. 15. april – 10. maj. Det gælder forældre i  både kommunale, selvejende og  private dagtilbud. SPIA har været i kontakt med ordførere fra både regeringens støttepartier og oppositionen, og det er glædeligt at der nu er lavet denne politiske aftale.

De institutioner, der ikke kan tilbyde plads til alle, kan nu berolige forældre med, at de ikke skal betale i den periode, hvor de ikke kan tilbydes plads. Nogle kommuner havde i forvejen lavet deres egne ordninger om kompensation for forældrebetaling.

Rengøring

Af aftalen fra i onsdags fremgår det bl.a., at ”Aftalepartierne noterer sig og lægger vægt på, at regeringen allerede har givet tilsagn om ekstra midler til merudgifter til rengøring mv., og at dette omfatter både offentlige og private dagtilbud og skoler.”.

Aftalen betyder at alle dagtilbud kompenseres af kommunen for alle rengøringsudgifter afholdt som følge af genåbningen. Alle detaljer om udmøntning af aftalen kendes endnu ikke, men vi må forvente at det gælder udgifter til sprit, rengøringsmidler og rengøringspersonale.

Andre udgifter

Ifølge aftalen fra i onsdags anerkender aftalepartierne, at der vil være merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv., og aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil sikre, at der er de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i forhold til Covid-19. Det understreges i aftalen at kompensationen omfatter alle typer dagtilbud, og omfatter merudgifter frem til den 11. maj.

Det bør alt andet lige – efter vores opfattelse – betyde, at selvejende daginstitutioner kan se frem til at blive kompenseret for udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, hygiejniske foranstaltninger (herunder ekstra håndvaske).

Kapacitet

Der foreligger desværre endnu ingen politisk aftale om ekstra ressourcer til pædagogisk personale, ligesom det ikke i alle institutioner vil være muligt at indrette sig efter de nuværende  myndighedskrav på en sådan måde, at alle børn kan være i institutionen i den fulde åbningstid.

Det kan betyde at man nødvendigvis må reducere i antallet af pladser og/eller åbningstiden i forhold til, hvad der er muligt, når Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal loverholdes. I den politiske aftale fra i onsdags udtrykkes der fra Folketinget en klar forståelse af, at ikke alle forældre kan tilbydes pasning endnu.

Ny version (5.0) af Sundhedsstyrelsens vejledning

SST-vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud er blevet revideret til en version 5.0. Den kan læses/downloades her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D

Personaleforhold

Arbejdsskadestyrelsen har i en ny vejledning  meldt ud, at ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade. Læs vejledningen her:

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/ny-vejledning-ansatte-kan-faa-sygdom-med-covid-19-anerkendt-som-arbejdsskade/

M.h.t. Sygedagpengerefusion er der i forhold til Covid-19 visse muligheder. – Kommer i en situation omkring karantæne, ekstraordinær sygedagpengerefusion etc., er I velkomne til at kontakte SPIA for hjælp og vejledning.

Spifo og SPIA vil følge op på hele situationen og fortsætter arbejdet med at sikre Jer information og de bedst mulige vilkår.

 

Med venlig hilsen

Morten Kyst

Seniorkonsulent

Udgivet i Ikke kategoriseret

Hjælp også de private institutioner

Private daginstitutioner har også merudgifter som følge af Covid-19.

I bestræbelserne for at sikre de private daginstitutioner som gode og retfærdige vilkår som muligt, havde Spifo`s stifter og bestyrelsesmedlem, Annette Foltmann, den 19/4-20 et debatindlæg i Politiken.

Heldigvis lavede samtlige partier i Folketinget den 22/4-20 en politisk aftale, som imødekommer ønsket i debatoplægget.

Læs debatindlægget her: Debatindlæg POl. 19.04.20 ALF (002)

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årsmøde i Spifo med forudgående temamøde om “Videoklipmetoden”

Torsdag den 11. juni 2020, kl. 18.00 holder SPIFO Årsmøde med et forudgående Temamøde om “Videoklipmetoden”.

Se hele invitationen til SPIFOs Årsmøde den 11.6.2020 hér

På Temamødet om Videoklipmetoden vil to nye film om det pædagogiske arbejde i dagtilbud blive vist og debatteret. Filmene er lavet i et projekt blandt de 9  daginstitutioner i Netværket Asylselskabet i samarbejde med Svend Rossen og Søren Smidt fra Københavns Professionshøjskole.

Søren Smidt vil på Temamødet præsentere filmene og “Videoklipmetoden”, ligesom de tre ledere fra Netværket: Dorthe Bristow, Marlene Bjerregaard og Jakob Landgren vil give information om projektet og svare på spørgsmål.

Læs Artikel om Netværket Asylselskabets to nye film efter Videoklipmetoden (Artiklen er på én side, og indgik i nyhedsbrevet Spi-NYT nr. 1-2020)

Deltagelse i mødearrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet skal I tilmelde jer mødet til Morten Kyst på e-mail: morten@spifo.dk Spørgsmål kan desuden rettes til mob. 20417164
Tilkendegiv venligst om I deltager i både Spifo-årsmødet og det forudgående Temamøde.

Med venlig hilsen
Denice Valentin, formand for SPIFO

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årets første nummer af nyhedsbrevet Spi-NYT er udkommet

Årets første udgave af vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 1-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 1-2020

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Private daginstitutioner bliver “snydt” for deres andel af de 500 mill. til ekstra normeringer i 2020

Som det er fremgået af medierne, så vil Private daginstitutioner ikke få gavn og glæde af de 500 millioner kroner, som Regeringen efter aftale med dens støttepartier netop har sendt til Kommunerne gældende for 2020.

De 500 mill.kr. må i 2020 kun benyttes til ekstra normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner og i puljeordninger. – Dette er helt usædvanligt, og for os ganske uforståeligt og urimeligt, men sådan er det – og vi har ved kontakt med Ministeriet fået bekræftet lovligheden af fremgangsmåden.

Spifo og andre organisationer på området vil aktivt følge op på sagen i håb om, at de endnu flere millioner af kroner, der vil blive bevilget til ekstra normeringer i 2021 og fremover også vil skulle anvendes på de private daginstitutioner.

På SPIFO´s møde på Christiansborg den 20/2-20 med Jacob Mark, SF, bragte vi naturligvis problemstillingen op, og Jacob Mark forventer, at når minimumsnormeringerne er udmøntet i lovgivning (og ikke bare er en bevilling), så vil midlerne også komme de private daginstitutioner til gode (Bl.a. fordi, man så ikke som udgangspunkt kan komme uden om de private pga. lighedsgrundsætningen).

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vide, hvordan og hvornår loven om minimumsnormeringer bliver strikket sammen og vedtaget, men Jacob Mark forventede, at det bliver med virkning fra 2021.

I SPIFO vil vi gøre aktivt brug af vores høringsret, når der foreligger et udkast til lovforslaget- så vi på bedste vis kan varetage Jeres interesser.

Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Hvorfor skal forældrene betale mere for en SFO-plads end for en plads i et Fritidshjem?

Hvis ikke Folketinget laver en lille lovændring, der vil gøre det muligt at opkræve samme forældrebetaling i Fritidshjem som i SFOer, vil det meget snart være historie med Fritidshjem, drevet i henhold til Dagtilbudsloven, i Danmark.

Spifo har sendt et åbent brev til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg om problemstillingen.

Læs brevet hér: SPIFO – Brev til FTs Børne- og undervisningsudvalg feb. 2020

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Tag med Spifos bestyrelse til et møde med SF`s Jacob Mark på Christiansborg

Kære medlemmer af Spifo

Spifos bestyrelse har aftalt et møde på Christiansborg med SFs ordfører, Jacob Mark, den 20/2-2020, kl. 11.30 – 14.15.

Efter ”først til mølle-princippet” giver vi hermed 7 af vores medlemmer mulighed for at deltage i arrangementet sammen med bestyrelsen.

Programmet for denne ”udflugt” til Christiansborg er følgende:

11.30 Sikkerhedstjek gennem Folketingets besøgsindgang
11.45 Frokost i ”Snapstinget” med forberedende snak om mødet med Jacob Mark
13.00 Kort rundvisning på Christiansborg v/ Jacob Mark
13.15 Børnepolitisk drøftelse med Jacob Mark (med fokus på Minimumsnormeringer og selvejende og private daginstitutioner)
14.15 Slut.

Der vil være en egenbetaling på kr. 100

Der kan kun tilmeldes én deltager fra hver institution.

Tilmelding sendes pr. mail til undertegnede senest den 2/2-2020.

Med venlig hilsen

Morten Kyst
Seniorkonsulent
e-mail: morten@spifo.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret